Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Truyện “Cậu bé mũi dài” - Thân Thị Huyền

ppt 8 trang baigiangchuan 30/11/2023 270
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Truyện “Cậu bé mũi dài” - Thân Thị Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_de_ban_than_de_tai_truyen_cau_b.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bản thân - Đề tài: Truyện “Cậu bé mũi dài” - Thân Thị Huyền

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN THẾ TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG LẠC Chñ ®Ò: B¶n th©n. Ñeà taøi: TruyÖn “CËu bÐ mòi dµi” Ñèi t­îng: MÉu gi¸o 5-6 tuæi. Giaùo vieân: Th©n ThÞ HuyÒn.
  2. CËu bÐ mòi dµi
  3. Giôø hoïc keát thuùc Chuùc caùc beù hoïc gioûi!