Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen chữ cái M, N - Hà Thy Triệu Minh Quyên

ppt 6 trang baigiangchuan 30/11/2023 230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen chữ cái M, N - Hà Thy Triệu Minh Quyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_lam_quen_chu_cai_m_n_ha_thy_trieu_m.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen chữ cái M, N - Hà Thy Triệu Minh Quyên

  1. CHUÙC CAÙC COÂ NHIEÀU SệÙC KHOEÛ CAÙC CHAÙU CHAấM NGOAN HOẽC GIOÛI CHAỉO TAẽM BIEÄT!