Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Đề tài: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết số 8

ppt 22 trang baigiangchuan 30/11/2023 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Đề tài: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết số 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_nhan_thuc_de_tai_dem_den.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Đề tài: Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết số 8

  1. 21845673 84567213
  2. 84752631 85647132
  3. Ai thông minh hơn
  4. 5 6 7 8
  5. 5 6 7 8
  6. 5 6 7 8
  7. Tạo nhóm theo số lượng
  8. ChChúcúc cáccác bébé chchămăm ngoanngoan họchọc giỏigiỏi