Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 2: Chất

ppt 25 trang thanhhien97 19695
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 2: Chất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_hoa_hoc_8_bai_2_chat.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 2: Chất

 1. Chương 1 : CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ Mục tiêu của chương cần nắm những vấn đề sau: * ChÊt cã ë ®©u ? * Nư­íc tù nhiªn lµ chÊt hay hçn hîp ? * Nguyªn tö lµ g× gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo ? * Nguyªn tè hãa häc vµ nguyªn tö khèi lµ g× ? * §¬n chÊt vµ hîp chÊt kh¸c nhau nh­ thÕ nµo , chóng hîp thµnh tõ nh÷ng lo¹i h¹t nµo. * C«ng thøc hãa häc dïng ®Ó biÓu diÔn chÊt cho biÕt nh÷ng g× vÒ chÊt ? • Hãa trÞ lµ g× ? Dùa vµo ®©u ®Ó viÕt ®óng còng nh­ lËp • ®ư­îc c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt.
 2.  Tiết 2 BÀI 2 : CHẤT I.- Chất có ở đâu? Quan sát những vật sau đây ta gọi chung là gì? Vật thể được chia thành mấy loại?
 3. BÀI 2 : CHẤT I.- Chất có ở đâu? Vậy Chất là gì ? Hãy cho biết các vật thể sau đây được cấu tạo bằng chất nào? Chất là những nguyên liệu ban đầu tạo ra vật thể.
 4. BÀI 2 : CHẤT I.- Chất có ở đâu? Chất có ở chung quanh chúng ta nơi nào có vật thể thì nơi đó có chất. Một vật thể có thể được tạo từ một chất hoặc nhiều chất. Một chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau.
 5. BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất Các em hãy cho biết đặc điểm của các chất sau: Màu Mùi Vị Thể Dạng Tan Cháy Muối Trắng Không Mặn Rắn Hạt Tan Không Đường Trắng Không Ngọt Rắn Hạt Tan Có Tinh bột Trắng Không Ngọt Rắn Hạt Không Có Những đặc điểm trên của các chất ta gọi là gì? Những đặc điểm đó có thay đổi không? Vậy tính chất của chất là gì?
 6. BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất 1.- Tính chất của chất Mỗi chất đều có những tính chất nhất định không bao giờ thay đổi. Nếu tính chất của chất thay đổi thì chất đó cũng thay đổi. Quan Cân sát đo Muốn biết được Làm tính chất của thí chất ta phải làm nghiệm sao?
 7. Quan sát các vật sau ta biết được những tính chất nào ? Màu
 8. Quan sát các vật sau ta biết được những tính chất nào ? Dạng Thể
 9. Dùng dụng cụ đo ta biết được những tính chất nào ? Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng
 10. Làm thí nghiệm ta biết được những tính chất nào ? Tính tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệt
 11. BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất 2.ViÖc hiÓu biÕt tÝnh chÊt cña chÊt cã lîi g× ? -Gióp ph©n biÖt chÊt nµy víi chÊt kh¸c, tøc lµ nhËn biÕt chÊt -VÝ dô: nư­íc vµ ưr ­îu etylic ®Òu lµ chÊt láng ưr­îu ch¸y ®­ưîc cßn nư­íc kh«ng ch¸y ư®­îc. -BiÕt c¸ch sö dông chÊt; ChÊt -BiÕt c¸ch øng dông chÊt thÝch c¸ch ®iÖn lµm vËt liÖu c¸ch hîp trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. ®iÖn, chÊt dÉn ®iÖn lµm vËt Như­ cao su lµ chÊt ®µn håi sö liÖu dÉn ®iÖn , axit sunfuric dông lµm s¨m lèp xe, silic lµ lµm báng ch¸y da , thÞt , v¶i chÊt b¸n dÉn øng dông trong khi sö dông cÇn ph¶i cÈn c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng nghÖ träng ®iÖn tö.
 12. BÀI 2 : CHẤT Cñng cè vµ hư­íng dÉn lµm bµi tËp(sgk) Bµi 1: a) -Vật thể tự nhiên: thân cây, khí quyển -Vật thể nhân tạo: bàn, ghế b) Xung quanh chúng ta có vô số vật thể, phân làm 2 loại: -Vật thể tự nhiên: cấu tạo từ chất -Vật thể nhân tạo: làm từ vật liệu (do chất tạo nên) Ta nói: Ở đâu có vật thể, ở đó có chất.
 13. BÀI 2 : CHẤT Bài 2: Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng : a) Nhôm b) Thủy tinh c) Chất dẻo Bài làm a) Nhôm : mâm, thau, xoong b) Thủy tinh : ly, kính, chén thủy tinh c) Chất dẻo : ca nhựa, lốp xe, thau nhựa
 14. BÀI 2 : CHẤT Bµi 3: H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ ®©u lµ chÊt trong nh÷ng tõ (in nghiªng) sau; a) C¬ thÓ ngư­êi cã 63-68 % khèiư l ­îng lµn­íc . b) Than ch× lµ chÊt dïng lµm lâi bót ch×. c) D©y ®iÖn lµm b»ng ®ång ®ư­îc bäc mét lípchÊt dÎo. d) ¸o may b»ng sîi b«ng ( 95-98%lµ xenlulozo) mÆc tho¸ng m¸t h¬n may b»ng Ninol ( mét thø t¬ tæng hîp). e) Xe ®¹p ®ư­îc chÕ t¹o tõ;s¾t , nh«m , cao su VËt thÓ: C¬ thÓ , bót ch×, d©y ®iÖn, ¸o , xe ®¹p ChÊt: Than ch×, nư­íc, ®ång, chÊt dÎo, xenlulozo, ninol, s¾t, nh«m, cao su.
 15. VÒ nhµ -Häc bµi lµm bµi tËp (1,2,3,4,5,6) trong (sgk) trang11 vµo vë bµi tËp. - ChuÈn bÞ phÇn (III -ChÊt tinh khiÕt) cho giê häc sau.
 16. BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp Nư­íc kho¸ng vµ n­ưíc cÊt kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?
 17. BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp N­ưíc kho¸ng vµ nư­íc cÊt kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Nư­íc kho¸ng N­íc cÊt N­íc kho¸ng gåm nhiÒu ChØ do mét chÊt t¹o chÊt t¹o nªn ( có lẫn một nªn lµ n­íc số chất tan) Hỗn hợp Chất tinh khiết Vậy hỗn hợp – chất tinh khiết là gì?
 18. Sơ đồ trưng cất nước tự nhiên
 19. BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 1.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 1. Hçn hîp 2. ChÊt tinh khiÕt Hçn hîp lµ do hai hay ChÊt tinh khiÕt chỉ gồm nhiÒu chÊt trén lÉn nhau có 1 chất, lµ chÊt cã tạo nên. thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt x¸c ®Þnh - Tính chất của hỗn hợp thay đổi tùy thuộc vào lượng các chất thành phần.
 20. BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp Dầu ăn lẫn với nước 3.- Tách chất ra khỏi hỗn hợp làm thế nào tách riêng Nước biển là một hỗn hợp dầu ăn ra. gồm nước và muối, làm thế nào để tách muối ra khỏi Dầu hỏa lẫn với muối nước biển làm thế nào tách riêng dầu và muối. Muối lẫn với cát làm thế nào tách riêng 2 chất trên ra.
 21. BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 3.- Tách chất ra khỏi hỗn hợp Dựa vào tính chất của các chất có trong hỗn hợp không thay đổi, người ta đã dùng các phương pháp : bay hơi, chiết, lọc, chưng cất, từ tính, để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp.
 22. BÀI 2 : CHẤT Cñng cè vµ hư­íng dÉn lµm bµi tËp(sgk) Bµi 6: Cho biÕt khÝ cacbondioxit( cacbonnic) lµm ®ôc nư­íc v«i trong . Lµm thÕ nµo cã thÓ nhËn biÕt ®ư­îc khÝ nµy trong h¬i thë chóng ta. -Dïng dông cô thu khÝ tõ h¬i thë . -Thö b»ng dung dÞch nư­íc v«i trong nÕu vÈn ®ôc th× h¬i thë cña chóng ta cã khÝ cacbonnic.
 23. BÀI 2 : CHẤT Bài 7: Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất. -Giống nhau : Đều là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị. -Khác nhau : +Nước cất có nhệt độ sôi là 100 độ C và có D=1g/cm khối +Nước khoáng sôi khác 100 độ C, khối lượng riêng khác 1g/cm khối
 24. BÀI 2 : CHẤT Bµi 8: KhÝ nito vµ khÝ oxi lµ hai thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ. Trong kü thuËt ngư­êi ta cã thÓ h¹ thÊp nhiÖt ®é ®Ó hãa láng hai khÝ. BiÕt nito hãa láng ë -196 ®é C , Oxi hãa láng ë -183 ®é C. Lµm thÕ nµo cã thÓ t¸ch riªng khÝ oxi vµ nito tõ kh«ng khÝ. - Loại tạp chất, hóa lỏng không khí: + Thu được nitơ lỏng ở (-1960C). + Thu được oxi lỏng ở (- 1830C).
 25. VÒ nhµ -Häc, bµi lµm bµi tËp cßn l¹i trong (sgk) trang 11 vµo vë bµi tËp. - ChuÈn bÞ t­ưêng tr×nh lµm thùc hµnh ( Bµi 3: Bµi thùc hµnh sè 1 : TÝnh chÊt nãng ch¶y cña chÊt vµ t¸ch chÊt tõ hçn hîp).