Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 1, Lesson 5: My new school

pptx 26 trang thanhhien97 7670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 1, Lesson 5: My new school", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_1_lesson_5_my_new_school.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 1, Lesson 5: My new school

 1. What do you like or dislike about our school? Our school have: - Mountain - Computer , music, art room - Library - School garden - Playground - Big school or small school
 2. UNIT 1: MY NEW SCHOOL
 3. boarding school
 4. kindergarten
 5. overseas
 6. equipment
 7. join= take part in
 8. International School
 9. Creative
 10. VOCABULARY -boarding school (n): trường nội trú - kindergarten ['kində,gɑ:tən] (n) nhà trẻ , lớp mẫu giáo -overseas [,ouvə'si:z] (adj, adv): ngoài nước - equipment (n): thiết bị - join= take part in (v): tham gia vào - club (n): câu lạc bộ -International school (n): trường quốc tế - Creative (adj): sáng tạo
 11. What do they tell you about the schools?
 12. What do they tell you about the schools?
 13. Game “LUCKY AND UNLUCKY STAR” Answer = 1 point Lucky star = 5 point Unlucky star = will be fined 1 2 3 4 5 6 7 8
 14. 1 point
 15. Vinabrita school 1 point
 16. Australia 1 point
 17. mountains 1 point
 18. English speaking teachers 1 point
 19. YOU ARE LUCKY
 20. YOU ARE LUCKY
 21. YOU ARE UNLUCKY
 22. Which school would you like to go to? Why? PLC Sydney It is a boarding Not have school school boys It has big building Not have school Vinabrita and modern garden equipment. It has school garden. It's small, not have It is surrounded with An lac modern mountains and green fields. equipment.
 23. What do you like or dislike about our school? Why? - Our teachers: friendly, kind and enthusiastic, grumpy. - Our friends: friendly, kind and enthusiastic. - Our school subjects: interesting, difficult, - Our school activites: rich, exciting, useful, boring .
 24. Homework ➢Learn by heart all the new words ➢Do Ex D1, 2, 3 (WB)