Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 40)

ppt 13 trang baigiangchuan 01/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 40)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_chung_trang_40.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 40)

 1. 1 Nối (theo mẫu):
 2. 2 Viết các số từ 0 đến 10: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3. 3 Số a) 9 8 7 6 5 4 3 2
 4. 3 Số b) 4 6 1 7
 5. 3 Số a) 9 8 7 6 5 4 3 2 b) 4 2 6 1 7 8 9
 6. 4 Viết các số 6, 1, 3, 7, 10: a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : 1 3 6 7 10 b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 10 7 6 3 1
 7. 5 Xếp hình theo mẫu sau:
 8. Trò chơi CÁNH CỬA BÍ MẬT 1 2 3
 9. Đếm từ 0 đến 10, từ 10 về 0
 10. Có mấy người trong hình?
 11. Dãy số nào xếp từ bé đến lớn? a) 10 , 8 , 5 , 2. b) 2 , 5 , 8 , 10. c) 2 , 5 , 10 , 8.