Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 90) (Bản đẹp)

ppt 8 trang baigiangchuan 01/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 90) (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_chung_trang_90_ban_dep.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 90) (Bản đẹp)

  1. Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp. Moân: Toaùn Baøi: Luyeän taäp Tân Thạnh, ngày 9 tháng 11 năm 2018
  2. Thứ Saùu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Moân: Toaùn 5 – 4 = 5 – 3 =
  3. Thứ Saùu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Moân: Toaùn Baøi: LuyÖn tËp Bµi 1. TÝnh: _ 5 _ 4 _ 5 _ 3 _ 5 _ 4 2 1 4 2 3 2
  4. Thứ Saùu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Moân: Toaùn Baøi: LuyÖn tËp Bµi 1. TÝnh: _ 5 _ 4 _ 5 _ 3 _ 5 _ 4 2 1 4 2 3 2
  5. Thứ Saùu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Moân: Toaùn Baøi: LuyÖn tËp 2 Tính: 5 – 1 – 1 = 3 – 1 – 1 = 5 – 1 – 2 = 5 – 2 – 2 =
  6. Thứ Saùu, ngày 9 tháng 11 năm 2018 Moân: Toaùn Baøi: LuyÖn tËp 3 >,<,= ? 5 - 3 2 5 - 1 3 5 - 3 3 5 - 4 0
  7. Bµi 4. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: a. b. 5 - 2 = 3 5 - 1 = 4
  8. Chaøo taïm bieät ! Chuùc söùc khoûe quyù tha ày coâ