Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

ppt 15 trang baigiangchuan 02/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_trang_122_nam_hoc_2019_2020.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

 1. Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020 Toán
 2. Kiểm tra bài cũ: Đoạn thẳng AB dài 12 cm. Đoạn thẳng CD dài 7 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng- ti- mét? Tãm t¾t: Bài giải Đoạn thẳng AB : 12 cm Đoạn thẳng CD : 7 cm Cả hai đoạn thẳng dài số xăng- ti- Cả hai đoạn thẳng : cm?mét là: 12+ 7 = 19 (cm) Đáp số: 19 cm
 3. Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020 Toán LUYỆN TẬP
 4. Bµi 1 An cã 12 qu¶ bãng xanh vµ 5 qu¶ bãng ®á. Hái An cã tất cả mÊy qu¶ bãng? Tãm t¾t: Cã : 12 bãng xanh Cã : 5 bãng ®á Cã tÊt c¶ : qu¶ bãng ? Bài giải Số quả bóng An có tất cả là: 12+ 5 = 17 (quả bóng) Đáp số: 17 quả bóng
 5. Bµi 2 Tæ em cã 5 bạn nam vµ 5 bạn n÷. Hái tæ em cã tÊt c¶ mÊy b¹n? Tãm t¾t Cã : 5 b¹n nam Cã : 5 b¹n n÷ Cã tÊt c¶ : b¹n ? Bµi gi¶i Tổ em cã tÊt c¶ số bạn lµ: 5 + 5 = 10 (b¹n) §¸p sè: 10 b¹n
 6. Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau : Bµi 3 Tãm t¾t Cã : 7 gµ trèng Cã :12 gµ m¸i Cã tÊt c¶ : con gµ ? Bài giải Số con gà có tất cả là: 7 + 12 = 19 (con gà) Đáp số: 19 con gà
 7. TRÒ CHƠI “TÌM NHÀ CHO MÂY”
 8. Trß ch¬i “Tìm nhà cho mây” C¸ch thøc ch¬i : Liªn tiÕp nhau tõng b¹n lªn t×m “nhµ cho m©y”, b»ng c¸ch mçi b¹n đọc mét phÐp tÝnh víi mét kÕt qu¶ ®óng, cø như vËy cho ®Õn hÕt. Ai tìm được đúng nhà cho mây là người chiến thắng
 9. TÌM NHÀ CHO MÂY §éI NỮ 8cm + 3cm+ 1cm 7cm + 3cm 1cm 14cm + 5cm 6cm 8cm 9cm 19cm
 10. §éI NAM TÌM NHÀ CHO MÂY 8cm - 9cm - 7cm 10cm - 1cm 3cm 17cm – 7cm 10cm 5cm 9cm
 11. CỦNG CỐ- DẶN DÒ • Trình bày các bài 1, 2, 3 (tr 122 SGK) vào vở ô li • Vở Bài tập Toán + Toán trắng hết bài “Luyện tập”
 12. Các bậc PH và các con !
 13. Cô Hương các con nhé !