Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

ppt 8 trang baigiangchuan 01/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_122_nam_hoc_2019_2020.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

  1. Thứ sỏu ngày 10 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập
  2. Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng? Tóm tắt: Có : 4 quả bóng xanh Có : 5 quả bóng đỏ Có tất cả : quả bóng?
  3. Tóm tắt: Có : 4 quả bóng xanh Có : 5 quả bóng đỏ Có tất cả quả bóng? Bài giải An có số quả bóng là: 4 + 5 = 9 (quả búng) Đáp số: 9 quả bóng
  4. Bài 2: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt: Có : 5 bạn nam Có : 5 bạn nữ Có tất cả : bạn?
  5. Tóm tắt: Có : 5 bạn nam Có : 5 bạn nữ Có tất cả: bạn? Bài giải Tổ em có số bạn là: 5 + 5 = 10 (bạn) Đáp số: 10 bạn
  6. Bài 3: Giải bài toỏn theo túm tắt sau: Tóm tắt: Có : 2 gà trống Có : 5 gà mái Có tất cả: con gà? Bài giải Có tất cả số con gà là: 2 + 5 = 7 (con gà) Đáp số: 7 con gà
  7. Bài 4: Tớnh (theo mẫu) a) 2cm + 3cm = 5cm b) 6cm - 2cm = 4cm 7cm + 1cm = 8cm 5cm - 3cm = 2cm 8cm + 2cm =10cm 9cm - 4cm = 5cm 14cm + 5cm =19cm 17cm - 7cm = 10cm
  8. • Dặn dũ: Cỏc em làm bài trong vở bài tập Toỏn tập 2. • Xem trước bài Luyện tập chung trang 124.