Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Lã Thị Ánh Hồng

ppt 9 trang baigiangchuan 02/12/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Lã Thị Ánh Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_128_la_thi_anh_hong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Lã Thị Ánh Hồng

  1. thtt lập ng th ờ ạ ư c r h T Giỏo viờn thực hiện: Ló Thị Ánh Hồng
  2. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn KHỞI ĐỘNG TRề CHƠI: Xè ĐIỆN Hóy đọc cỏc số trũn chục đó học 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  3. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 1: Nối (theo mẫu) tỏm mươi sỏu mươi 30 90 10 chớn mươi ba mươi 80 60 năm mươi mười
  4. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 2: Viết (theo mẫu): a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị
  5. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 3 : a) Khoanh vào số bộ nhất : 70, 40 , 20 , 50 , 30 b) Khoanh vào số lớn nhất : 10 , 80 , 60 , 90 , 70 .
  6. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 4: a) Viết số theo thứ tự từ bộ đến lớn: 20 70 50 80 90 b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bộ 10 40 60 80 30
  7. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 4: a) Viết số theo thứ tự từ bộ đến lớn: 7070 8050 5020 2080 20 50 70 80 90 9090
  8. Thứ tư ngày 15 thỏng 4 năm 2020 Toỏn Luyện tập Bài 4: b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bộ 10 40 60 80 30 80 60 40 30 10
  9. Xin chõn thành cảm ơn !