Bài giảng Tiếng Anh - Adverb (Trạng từ)

pptx 6 trang phanha23b 08/04/2022 1200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh - Adverb (Trạng từ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_adverb_trang_tu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh - Adverb (Trạng từ)

  1. ❖ Use – Cách sử dụng - Trạng từ bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ. ➢ Trạng từ bổ nghĩa cho động từ Form: S + V(-s; -es) + adv Eg: Thoa sings smoothly. Hung and Tung cycle very carefully. ➢Cách thành lập một trạng từ Form: Adj + ly Adv Eg: smooth smoothly slow slowly careful carefully skillful skillfully Exception: good – well Eg: My uncle is a fast (adj) driver. fast – fast hard – hard My uncle drives fast (adv).
  2. ➢Trạng từ đứng sau các cấu trúc Form: S + Tobe + V-ing + adv Eg: She is running slowly. It is raining heavily now. * Note: - Những tính từ có tận cùng là đuôi ‘‘y’’ ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “ly”. Eg: happy happily - Đa số các đuôi “ful” đều có thể thay bằng “less” mang nghĩa phủ định. Eg: useful useless
  3. ❖ Exercise 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. He quicklyadv reads a book. (quick) 2. Mandy is a prettyn girl. (pretty) 3. The class is terribly adv loud today. (terrible) 4. Max is a goodn student. (good) 5. You can easilyadv open this tin. (easy) 6. It's a terriblen day today. (terrible) 7. She sang the song .advwell (good) 8. He is a careful a driver. (care) 9. He drives the car carefully (careful)adv 10. The dog barks .loudlyadv (loud)
  4. ❖ Exercise 2: Hoàn thành các câu sau với dạng tính từ hoặc trạng từ: 1. Tina listened to her mother .carefully ( careful) 2. Moana was seriously hurt in a car accident. (serious) 3. She is very .successful and earns a lot of money. (success) 4. He becomes whenhappy he sees her. (happy) 5. The car goes extremely .fast (fast) 6. He is not a good student, but he writes .well (good). 7. He is tired because he has worked .hard .(hard) 8. We’ll have an accident if you don’t drive more carefully (careful). 9. She looked calm , but I’m not sure she was feeling very nervous. (calm) 10. Tom is slow . He works slowly (slow)