Bài giảng Tin học Khối 8 - Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Bản đẹp)

ppt 18 trang Hải Phong 20/07/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Khối 8 - Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_khoi_8_bai_8_lap_voi_so_lan_chua_biet_truo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Khối 8 - Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Bản đẹp)

 1. VD1: Viết chương VD2: Viết chương trình tính tổng trình tính tổng các các số tự nhiên từ 1 số tự nhiên đầu tiên. đế n 100 S = 1 + 2 + 3 + . Cho S = 1 + 2 + 3 + . . đến khi S>1000 .+100 Lặp 100 lần Chưa biết lặp mấy lần Lặp với số lần biết trước, sử Lặp với số lần chưa biết dụng câu lệnh lặp For Do trước, sử dụng câu lệnh gì để viết chương trình để viết chương trình?
 2. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Lặp với số lần chưa biết trước  Nam làm bài tập cho đến khi làm xong.  Cơ ấy phải đi bộ như vậy cho đến khi về tới nhà.  Tơi phải nhập dữ liệu vào máy tính cho đến khi nhập xong. HoạtHoạt độngđộng sẽnào kết được thúc lặp khi nào?lại?
 3. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Lặp với số lần chưa biết trước VD 1: (SGK) T1 = 1 T2 = 1 + 2 T3 = 1 + 2 + 3 tăng dần Cần cộng bao nhiêu số tự nhiên để ta nhận ra được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000? Điềuhoạt kiện động để nào kết được thúc lặp?là gì?
 4. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Lặp với số lần chưa biết trước Kí hiệu S là tổng cần tìm và ta cĩ thuật tốn như sau: Bước 1: S  0, n  0. Bước 2: Nếu S≤1000, n  n+1; Ngược lại, chuyển tới bước 4. Bước 3: S  S + n và quay lại bước 2. Bước 4: In kết quả: S và n là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho S>1000. Kết thúc thuật tốn.
 5. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC VD1: Trong khi a bé hơn VD2: Trong khi a lớn hoặc bằng b thì a tăng hơn b thì a giảm xuống lên 1 đơn vị 1 đơn vị, b tăng lên 2 đơn vị. While a b do a:=a+1; Begin a:=a-1; b:=b+2; End; Trong đĩ :  While, do: là các từ khĩa.  Điều kiện: là a>b (chứa phép so sánh).  Câu lệnh: câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép.
 6. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Hãy nêu Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? Begin begin end; End.
 7. Bài 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Cú pháp: WHILE DO ; Chú ý : Trong trường hợp câu lệnh ghép: While do Begin câu lệnh 1; câu lệnh 2; End; 9
 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC VD 3: (SGK) Dùng câu lệnh lặp While Do để viết chương trình thể hiện thuật tốn trong Ví dụ 2 (Sgk) var S,n: integer; Begin S:=0; n:=0; while S 1000
 9. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Lưu ý: - Mỗi một câu hỏi sẽ cĩ 30 giây để suy nghĩ. - Sau 30 giây giáo viên sẽ gọi 1 học sinh bất kì để trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ được 1 điểm cộng. - Học sinh khác cĩ thể bổ sung ý kiến nếu học sinh trước đĩ trả lời sai.
 10. Câu 1: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động với số lần 3029282627252422212019181716151413121110237698543210 chưa biết trước? A Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 20. B Nhập các số nguyên từ bàn phím cho đến khi đủ 50 số. C Mỗi ngày học bài 2 lần. D Nhập vào 1 số cho đến khi số nhập vào là số chẵn thì dừng.
 11. Câu 2: Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây? 3029282627252422212019181716151413121110237698543210 a) X:= 10; While X:= 10 do X:= X + 5; b) X:= 10; Thừa dấu : While X = 10 do X = X + 5; c) S:= 0; n:=0; Thiếu dấu : While S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ; Thiếu Begin Thiếu End;
 12. Câu 3: Câu lệnh sau đây cho kết quả là gì? S:=1; While s < 10 do Begin 3029282627252422212019181716151413121110237698543210 writeln(s); s:=s+1; end; A In ra các số từ 1 đến 9 B In ra các số từ 1 đến 10 C In ra các số 1 D Khơng phương án nào đúng
 13. Câu 4: Thuật tốn sau khi thực hiện vịng lặp? Khi kết thúc giải thuật của S bằng bao nhiêu? - Bước 1: S  10, x  2. 3029282627252422212019181716151413121110237698543210 - Bước 2: Nếu S 5 chuyển tới bước 4. - Bước 3: S  S – x và quay lại bước 2. - Bước 4: Thơng báo S và kết thúc thuật tốn. A. 2 vịng lặp, S=8 C. 3 vịng lặp, S=6 B.B. 104 vịng vòng lặp, lặp, S= S=45 D. 5 vịng lặp, S=2 SAISAISai RỒI!RỒI! rồi
 14. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC - Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng lại khi điều kiện đĩ sai. - Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước cĩ dạng: While do ;
 15. - Về nhà học bài. Làm bài tập 4 Sgk trang 67. - Tìm thêm một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước. - Xem trước VD4, Lặp vô hạn lần–Lỗi lập trình cần tránh.