Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 23, Bài 6: Câu lệnh điều kiện (Tiết 2)

ppt 22 trang phanha23b 26/03/2022 4681
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 23, Bài 6: Câu lệnh điều kiện (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_8_tiet_23_bai_6_cau_lenh_dieu_kien_tie.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 23, Bài 6: Câu lệnh điều kiện (Tiết 2)

 1. Tiết 23-Bài 6 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (Tiết 2) Nếu thì
 2. Tiết 23-24 BÀI 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (Tiết 2) 1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện 2. Điều kiện và phép so sánh 3. Cấu trúc rẽ nhánh 4. Câu lệnh điều kiện
 3. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) Nếu chủ nhật trời mưa thì Long khơng đi đá bĩng. Điều kiện Hoạt động Nếu tham gia giao thơng trên đường gặp đèn đỏ thì Điều kiện dừng lại, ngược lại thì đi tiếp. HĐ 2 HĐ 1 Nếu thì , Nếu thì Ngược lại thì Cấu trúc dùng để mơ tả các mệnh đề cĩ dạng như trên gọi là cấu trúc rẽ nhánh.
 4. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: Ví dụ 1: Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: Nếu mua sách với tổng số tiền từ 100000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được giảm 30%. Mơ tả thuật tốn: B1: Tính tổng số tiền T khách hàng đã mua sách B2: Nếu T >= 100000 thì số tiền phải thanh tốn là 70 % * T B3: In hĩa đơn
 5. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: a)B2 Cấu: Nếu trúcT >= rẽ100000 nhánh thì số dạng tiền phải thiếu thanh tốn là 70 % * T Sai Sai Điều kiện? Nếu điềuT>=100000 kiện đúng, thì Đúng câu lệnhĐúng được thực hiện; Câu lệnh ngược lại câu lệnh bị bỏ qua. T x 70% Câu lệnh
 6. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: Ví dụ 3: Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: Nếu mua sách với tổng số tiền từ 100000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được giảm 30%, nếu dưới 100000 đồng sẽ giảm 10%. Mơ tả thuật tốn: B1: Tính tổng số tiền T khách hàng đã mua sách B2: Nếu T >= 100000 thì số tiền phải thanh tốn là 70 % * T ngược lại số tiền phải thanh tốn là 90 % * T; B3: In hĩa đơn
 7. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: B2b): Nếu CấuT >= trúc 100000 rẽ nhánh thì số tiền dạng phải thanhđủ tốn là 70 % * T ngược lại số tiền phải thanh tốn là 90 % * T; Điều kiện? Sai NếuT>=100000 điều kiệnSai đúng, Đúng thì câu lệnh 1 được Đúng Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 thực hiện; ngược lại câuT lệnhx 70% 2 đượcT x 90% thực hiện. Câu lệnh
 8. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc rẽ nhánh cho phép thay đổi thứ tự thực hiện tuần tự các bước trong thuật tốn. Cấu trúc rẽ nhánh giúp cho việc lập trình được linh hoạt
 9. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 3. Cấu trúc rẽ nhánh: b) Cấu trúc rẽ nhánh cĩ 2 dạng: Cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ
 10. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện: - Trong các ngơn ngữ lập trình, các cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện bằng các câu lệnh điều kiện. a) Dạng thiếu:
 11. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện : a) Dạng thiếu: IF THEN ; Hoạt động: Đúng Câu lệnh 1 Nếu điều kiện đúng thì Điều kiện thực hiện câu lệnh sau Sai từ khĩa Then. Ngược lại, câu lệnh bị bỏ qua. Câu lệnh
 12. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện : a) Dạng thiếu: IF THEN ; Ví dụ 2: So sánh 2 số a,b Nếu a>b thì in số a ra màn hình If a>b then writeln ( ‘ a la so lon hon’);
 13. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện : b) Dạng đủ:
 14. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện b) Dạng đủ: IF THEN ELSE ; Hoạt động: Đúng Điều kiện Câu lệnh 1 Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1 sau Sai từ khĩa Then Ngược lại Câu lệnh 2 thì thực hiện câu lệnh 2 sau từ khĩa else
 15. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN (tt) 4. Câu lệnh điều kiện : b) Dạng đủ: IF THEN ELSE ; Ví dụ 2: So sánh 2 số a,b Nếu a>b thì in số a ra màn hình If a>b then writeln (‘ a la so lon) else writeln (‘b la so lon’);
 16. Câu 1. Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích tại sao? If x := 7 then a = b ; Khơng phải là lệnh gán mà Phải là lệnh phải là phép so gán sánh
 17. Câu 2. Câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích tại sao? If x=7 then a:=b ; else m:=n; Khơng cĩ dấu chấm phẩy trước từ khĩa else www.themegallery.com
 18. Câu 3. Với X:=5; sau khi thực hiện câu lệnh Pascal sau: If 25 mod 5 = 0 then x:=x+3; thì giá trị của X bằng bao nhiêu? a. 5; c. 6 b. 2; d. 8 www.themegallery.com
 19. Câu 4. Chọn câu đúng nhất a) If then b) If then ; c) If then ;else ; d) If then else ;
 20. CỦNG CỐ Câu lệnh điều kiện Dạng đủ: Dạng thiếu: If Then If Then ; Else ;
 21. Hướng dẫn về nhà - Học bài - Làm bài tập 5, 6 trong SGK Add Your Text - Xem trước bài thực hành 4