Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 1: What’s your address?

ppt 31 trang thanhhien97 28902
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 1: What’s your address?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tieng_anh_lop_5_unit_1_lesson_1_whats_your_address.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 1: What’s your address?

 1. What’s your address? It’s 105, Hoa Binh Lane
 2. What’s your address? It’s 97, Village Road.
 3. What’s your address? It’s in 75, Hai Ba Trung Street.
 4. What’s your address? It’s in Flat 8, second floor, City Tower .
 5. 1. Vocabulary - Lane - Village Road - Street - Tower - Flat 2. Model sentence What’s your address? → It’s 105, Hoa Binh Lane.
 6. 1. Linda: 208 , High Street 2. Tony: 321 , Green Lane 3. Peter: 765, White Street 4. Tom: the second floor of City Tower
 7. street Trung is a new pupil in Class 5B. He is (1) from Da adress Nang. Now he (2) lives with his grandparents in Ha Noi. lives His (3) address is 81, Tran Hung Dao (4) street , Hoan from Kiem District.
 8. street road address
 9. city Street road
 10. What’s your .? road address lane
 11. is your address? What Where When
 12. What your address? is am are
 13. your/ is/ address/ What/ ? / What’s you address? What your address? What’s your address?
 14. Where do you live? I live in Ho Chi Minh I live in Da Nang I live in Ha Noi
 15. Where do you live? I live in Hoi An I live in Hue I live in Hue