Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 2: What's your address

pptx 10 trang thanhhien97 28591
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 2: What's your address", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_5_unit_1_lesson_2_what_your_address.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng anh Lớp 5 - Unit 1, Lesson 2: What's your address

  1. Thursday ,September 1st 2016 Unit 1 :Lesson 2 1. Look, listen and repeat Hometown : quê hương Village : miền quê , làng Mountain : miền núi Quiet : yên tĩnh # noisy : ồn ào Beautiful = pretty : đẹp Busy : bận rộn Far : xa xôi Crowded : đông đúc Town : thị trấn, xã Island : đảo
  2. Tuesday ,September 6th 2016 Unit 1 : Lesson 2 2. Model sentence : What’s the ___ like ? It’s ___
  3. 3. let’s talk : 1. Where do you live? I live in Duc Co district . 2. What’s it like? It’s large and quiet . 3. Who do you live with? I live with my family/ my parents .
  4. It’s Chu bo 2, Duc Co District It’s quiet and large I live with my family Yes, I do / No, I don’t
  5. 5. Write about you? 1. It’s chu bo 2 duc co district 2. It’s quiet and large 3. I live with my family 4. Yes, I do / No, I don’t
  6. Wednesday ,September 7th 2017 Unit 1:Lesson 3 1. Listen and repeat Mordern : hiện đại Flat : căn hộ View : cảnh quan Place : nơi ở Centre : trung tâm City centre : trung tâm thành phố Near : gần