Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên

pptx 29 trang Hải Phong 20/07/2023 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_8_bai_9_lam_viec_voi_day_so_tiet_1_nam.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số (Tiết 1) - Năm học 2020-2021 - Bùi Văn Nhiên

 1. TRƯỜNG THCS – THPT HẬU THẠNH ĐÔNG NĂM HỌC 2020 - 2021 GIÁO VIÊN: BÙI VĂN NHIÊN TỔ BỘ MÔN: TỰ NHIÊN THCS Tháng 4/2021
 2. Em hãy quan sát những hình sau: Các bạn học sinh xếp hàng tập thể dục 2 .
 3. Em hãy quan sát những hình sau: Các bạn học sinh xếp hàng vào lớp 3 .
 4. Em hãy quan sát những hình sau: Người dân xếp hàng để mua vé xem bóng đá 4 .
 5. Tại sao khi tham gia các hoạt động tập thể chúng ta phải xếp hàng? ➔ Việc sắp xếp thành hàng như thế sẽ làm cho các hoạt động được diễn ra trật tự, nhanh chóng và dễ quản lý hơn. 5 .
 6. Vậy, chúng ta có thể ứng dụng việc “xếp hàng” vào trong lập trình được không? 6 .
 7. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Dữ liệu kiểu mảng. - Làm việc với biến mảng. - Sử dụng các biến mảng và câu lệnh lặp. 8
 8. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1) Dãy số và biến mảng. 2) Ví dụ về biến mảng. 3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. 9
 9. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: * Xét ví dụ: Viết chương trình nhập và lưu điểm kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học của các học sinh trong lớp 8A1? Nhập và lưu điểm Var Diem1: Real; cho 1 học sinh Readln(Diem1); . Nhập và lưu điểm Var Diem1, Diem2: Real; cho 2 học sinh Readln(Diem1); Readln(Diem2); . Vậy, để nhập và lưu điểm cho lớp mình gồm 41 học sinh thì sao? 10 .
 10. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: Vậy, để nhập và lưu điểm cho lớp mình gồm 41 học sinh thì sao? Khai báo 41 biến: Var Diem1, Diem2, Diem3, , Diem41: Real; . Sử dụng 41 câu lệnh nhập điểm: Readln(Diem1); Readln(Diem2); Readln(Diem3); Readln(Diem4); ; Readln(Diem41); 11 .
 11. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: Khi viết chương trình với bài toán cần nhập với lượng dữ . liệu lớn thì có những hạn chế gì? Những hạn chế: - Phải khai báo quá nhiều biến. - Chương trình phải viết khá dài. - Dễ nhầm lẫn giữa các biến khi viết chương trình. 12 .
 12. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: Vậy, ta phải khắc phục . những hạn chế trên như thế nào? 13 .
 13. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: 6.5 6.0 10.0 9.5 Diem6 Diem3 4.5 Diem1 Diem2 3.0 Diem4 7.5 8.0 Diem5 5.0 4.0 Dữ liệuDiem kiểu8 Diem7 Diem10 Diem9 mảng Khắc phục hạn chế: - Lưu các biến có liên quan thành một dãy và đặt một tên chung cho các biến. - Đánh số thứ tự (chỉ số) cho các biến đó. - Sử dụng câu lệnh lặp để xử lý dữ liệu. 14
 14. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: Vậy, dữ liệu kiểu mảng là gì? . Diem 10.0 9.5 6.0 4.5 8.0 Chỉ số → 1 2 3 4 41  Dữ liệu kiểu mảng là dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, được sắp xếp thứ tự bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số. 15 .
 15. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 1. Dãy số và biến mảng: * Biến mảng: - Là biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng. - Giá trị của biến mảng là một mảng, tức là một dãy số (số nguyên hoặc số thực). - Mỗi số là giá trị của các phần tử tương ứng. Biến mảng Giá trị của biến mảng Diem 10.0 9.5 6.0 4.5 8.0 Chỉ số → 1 2 3 4 41 16 .
 16. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) THẢO LUẬN NHÓM Câu hỏi 1: Tương tự như khai báo biến đơn, câu lệnh khai báo mảng phải được thực hiện ở đâu? Câu hỏi 2: Khi khai báo biến mảng trong ngôn ngữ lập trình Pascal cần chỉ rõ ít nhất yếu tố nào? Câu hỏi 3: Để khai báo biến mảng trong Pascal ta thực hiện như thế nào? 17
 17. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) THẢO LUẬN NHÓM Câu hỏi 1: Tương tự như khai báo biến đơn, câu lệnh khai báo mảng phải được thực hiện ở đâu? → Khai báo biến mảng trong phần khai báo của chương trình. Câu hỏi 2: Khi khai báo biến mảng trong ngôn ngữ lập trình Pascal cần chỉ rõ ít nhất yếu tố nào? → Khi khai báo biến mảng trong mọi ngôn ngữ lập trình cần chỉ rõ: tên biến mảng, số lượng phần tử, kiểu dữ liệu chung của các phần tử. Câu hỏi 3: Nêu cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal ta thực hiện như thế nào? → Var : Array[ ] Of ; 18
 18. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 2. Ví dụ về biến mảng: a.Cách khai báo mảng trong Pascal: Var Tên biến mảng: Array [ ] of ; Tuoi 7 11 8 15 16 Chỉ số 1 2 3 4 40 Var Tuoi : Array [1 40] of Integer; ChieuCao 1.43 1.50 1,65 1.45 1.56 Chỉ số 1 2 3 4 20 Var ChieuCao : Array [1 20] of Real; 19
 19. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 2. Ví dụ về biến mảng: a.Cách khai báo mảng trong Pascal: Var Tên biến mảng: Array [ ] of ; Trong đó: - Tên mảng: Do người lập trình đặt. - Var, Array, of: Là từ khóa của chương trình. - Chỉ số đầu, chỉ số cuối: Là các số nguyên, thỏa mãn: chỉ số đầu ≤ chỉ số cuối, giữa hai chỉ số là dấu - Kiểu dữ liệu: Là kiểu của các phần tử, là Integer hoặc Real. - Số phần tử = chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1. 20
 20. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 2. Ví dụ về biến mảng: a.Cách khai báo mảng trong Pascal: Var Tên biến mảng: Array [ ] of ; Ví dụ: Hãy khai báo các mảng sau: 1. Mảng Diem gồm 41 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số thực? Var Diem : Array[1 41] of Real; Tên biến mảng Chỉ số đầu Chỉ số cuối Kiểu dữ liệu 21
 21. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 2. Ví dụ về biến mảng: a.Cách khai báo mảng trong Pascal: Var Tên biến mảng: Array [ ] of ; Ví dụ: Hãy khai báo các mảng sau: 2. Mảng A, B gồm 10 phần tử thuộc kiểu dữ liệu số nguyên? Var A: array[1 10] of integer; Var A ,B: array[1 10] of integer; B: array[1 10] of integer; 22
 22. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) 2. Ví dụ về biến mảng: a.Cách khai báo mảng trong Pascal: Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? Var N : integer; Không xác định A : array[1 N] of real; KHÔNG Lưu ý: - Kích thước của mảng phải được khai báo bằng một con số cụ thể. 23
 23. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu hỏi 1: Em hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: A) Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử không có thứ tự và mọi phần tử có cùng một kiểu dữ liệu. B) Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử có thứ tự và mỗi một phần tử trong mảng có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau. C) Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử có thứ tự và mọi phần tử có cùng một kiểu dữ liệu. 24
 24. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu hỏi 2: Cho biết số lượng phần tử trong khai báo mảng sau Var A : array[1 100] of integer; A) 1 phần tử B) 99 phần tử C) 100 phần tử D) 101 phần tử 25
 25. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP Câu hỏi 3: Cách khai báo biến mảng nào sau đây đúng cú pháp? A) Var X: Array[10 , 13] of Real; B) Var X: Array[4 10] of Real; C) Var X: Array[10 1] of Integer; D) Var X: Array[3 4.8] of Integer; 26
 26. 59 BAØI 9: LAØM VIEÄC VÔÙI DAÕY SOÁ (Tieát 1) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay. - Làm bài tập trong phiếu học tập. - Chuẩn bị những nội dung còn lại tiết sau học tiếp. 27
 27. KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 29