Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 1, Lesson 1: Hello

pptx 28 trang thanhhien97 34092
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 1, Lesson 1: Hello", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_3_unit_1_lesson_1_hello.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 1, Lesson 1: Hello

 1. UNIT 1: Hello LESSON 1
 2. Hello: xin chào
 3. Hi: xin chào
 4. I’m + tên: Mình là .
 5. Nice to meet you : rất vui được gặp bạn
 6. New words 1. Hello: xin chào 2. Hi: xin chào 3. I’m + tên : mình là 4. Nice to meet you: rất vui được gặp bạn
 7. Để chào và giới thiệu tên của mình: Hello/ Hi. I’m + tên. Ex: Hello. I’m Ny. Hi, Ny. I’m Tony.
 8. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống 1. He_ _o. I’ _ Hoa. 2. H_ , Hoa. I’ _ Linda. 3. N_ce t _ m _ _ t y _u.
 9. Điền “ Hello” – “I’m’” 1. Mai: . ___. I'm Mai. 2. Nam: Hi, Mai. ___ Nam. 1. Miss Hien: Hello. ___ Miss Hien. 2. Class: ___, Miss Hien. Nice to meet you.
 10. UNIT 1: Hello LESSON 2
 11. How are you? Bạn khỏe không?
 12. Fine: khỏe
 13. Thank you = thanks : cảm ơn
 14. Goodbye = bye : tạm biệt
 15. New words: 1. How are you? : bạn khỏe không? 2. Fine: khỏe, tốt 3. Thank you: cảm ơn 4. Thanks: cảm ơn 5. Goodbye = bye : tạm biệt
 16. How are you? (bạn có khỏe không?) I’m fine, thanks. ( mình khỏe, cảm ơn)
 17. Để hỏi thăm sức khỏe của ai đó How are you? I’m fine, thank you. And you? I’m fine, thanks.
 18. Sắp xếp các câu sau thành một câu hoàn chỉnh 1. How/ you/ are? 2. Thanks/ fine/ I’m . you/ and ? 3. I’m fine/ thanks.
 19. 4 3 2 1
 20. Goodbye bye fine thank you
 21. UNIT 1: Hello LESSON 3
 22. How – fine – I’m – hello • Quan: (1)___ , Miss Hien. (2) ___ are you? • Miss Hien: Hello, Quan. (3) ___, thanks. And you? • Quan: (4)___ fine , thank you. Goodbye, Miss Hien. • Miss Hien: Goodbye, Quan.
 23. Sắp sếp lại câu hoàn chỉnh 1. you/ nice/ to meet Nice to meet you 2. I’m/ hello/ Hoa. Hello. I’m Hoa. 3. you/ how/ are? How are you? 4. fine/ I’m / thanks. I’m fine, thanks.