Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 2, Lesson 1: What's your name?

pptx 30 trang thanhhien97 21751
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 2, Lesson 1: What's your name?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_3_unit_2_lesson_1_whats_your_name.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng anh Lớp 3 - Unit 2, Lesson 1: What's your name?

 1. UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? LESSON 1
 2. Track 11
 3. New words -What’s : là gì - My : của tôi - Your : của bạn - Name: tên
 4. Hello, Peter. Hi. My name’s Peter. My name’s Nam. I’m Linda. My name’s Mai. What’s your name?
 5. Grammar: What’s your name? My name’s Peter.
 6. Question Answer What’s + sở hữu+ name? Sở hữu +name’s +tên 1/What’s your name? (tên của bạn là gì) 1/My name’s +tên. 2/What’s her name? (tên của cô ấy là gì) 2/ Her name’s +tên. 3/What’s his name? (tên của anh ấy là gì) 3/ His name’s +tên. 4/What’s its name? (tên của nó là gì) 4/ Its name’s +tên.
 7. Note: What’s = What is My name’s = My name is What is your name? My name is Peter.
 8. 2/POINT AND SAY What’s your name? My name’s___. Linda Quan Phong Peter
 9. Look at the pictures and answer What’s his/her name? His/ her name’s___. Linda Quan Phong Peter
 10. 3/ LET’S TALK
 11. 4/ LISTEN AND TICK Linh √ Peter Linh Mai Nam Mai Linda √ Nam
 12. 5/LOOK AND WRITE 1.A: What’s your name? 2. A: I’m ___.Mai B: ___Peter.My name’s What’s your name? B: ___Linda.My name’s
 13. Let’s sing
 14. THE ALPHABET SONG A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I know my ABCs. Next time will you sing with me?
 15. LESSON 2 Track 14
 16. 1/ New word: Spell: đánh vần How: như thế nào 2/ Grammar Để hỏi người khác cách đánh vần tên của họ thì chúng ta sử dụng mẫu câu: How do you spell your name? L-I-N-D-A.
 17. Track 15 4 2 1 3
 18. PRACTISE Chia lớp ra thành hai đội với số lượng bằng nhau (team A, team B) thực hành hỏi và trả lời theo mẫu câu: Q: What’s your name? A: My name’s Q:How do you spell your name? A: . Bạn hỏi sẽ viết một tên bất kì vào bảng rồi giơ lên cho đội kia trả lời như đúng tên mà đội hỏi yêu cầu, trò này rèn cách phản xạ nhanh trong cách đánh vần các chữ cái. Bạn nào không trả lời được sẽ trở thành thành viên của đội đối thủ. Sau khi kết thúc các cặp hỏi và trả lời, đội nào có nhiều thành viên hơn sẽ trở thành đội chiến thắng.
 19. Lesson 3
 20. Track 16
 21. Track 17 Peter Mai
 22. Track 18
 23. My Hi How What’s name’s
 24. Good bye! See you later!