Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 49+50: Lặp với số lần chưa biết trước

ppt 23 trang Hải Phong 20/07/2023 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 49+50: Lặp với số lần chưa biết trước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_8_tiet_4950_lap_voi_so_lan_chua_biet_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 49+50: Lặp với số lần chưa biết trước

 1. NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê
 2. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRẢNG BÀNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Trảng Bàng. Ngày 25 tháng 02 năm 2014
 3. KIỂM TRA MIỆNG Câu 1: Hãy ghi cú pháp của câu lệnh lặp For do ? For := to do ; Câu 2: Hãy viết chương tình tính tổng của 5 số đầu tiên ? Var i, Tong: integer; Begin Tong:=0; For i: = 1 to 5 do Tong:= Tong + i; Write(‘Tong= ’,Tong); Readln; End.
 4. VD1: Viết chương trình VD2: Viết chương tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 100 trình nhập vào các số S = 1 + 2 + 3 + . . cho đến khi gặp 0 .+100 thì dừng lại. Tính tổng các số vừa nhập. Laëp 99 laàn Chưa biết lặp mấy lần Lặp với số lần biết trước, sử Lặp với số lần chưa biết dụng câu lệnh lặp For Do trước, sử dụng câu lệnh gì để viết chương trình để viết chương trình?
 5. Tiết: 49 - 50 BÀI : 8
 6. TiÕt: 49-50 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 3. Lặp vô hạn lần-Lỗi lập trình cần tránh.
 7. TiÕt: 49-50 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 3. Lặp vô hạn lần-Lỗi lập trình cần tránh.
 8. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết - Các bạn học sinh nhặt rác ở công viên. - Nam học từ vựng tiếng anh bằng cách viết lại nhiều lần cho đến khi thuộc. - Con quạ nhặt đá bỏ vào bình cho đến khi nước tràn ra. Caùc em haõy cho theâm nhöõng ví duï veà hoaït ñoäng laëp vôùi soá laàn chöa bieát tröôùc?
 9. 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước ◆Ví Duï 1:SGK/67 Xaûy ra 2 tình huoáng: * Tình huoáng 1: Long đaõ bieát tröôùc mình seõ laëp laïi hoaït ñoäng goïi ñieän theâm hai laàn. *Tình huoáng 2: Cöù 10 phuùt goïi ñieän moät laàn cho ñeán khi naøo coù ngöôøi nhaác maùy.
 10. 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước Ví dụ 2: Nếu cộng n số tự nhiên đầu tiên (n=1,2,3,4 ), ta được các kết quả T1 = 1 T2 = 1+2 T3 = 1+2+3 Cần cộng bao nhiêu lần số tự nhiên đầutiên để nhận được Tn nhỏ nhất > 1000?
 11. 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước THUAÄT TOAÙN: Kí hieäu S laø toång caàn tìm, ta coù thuaät toaùn sau: ◆Böôùc 1: S  0; n 0; ◆Böôùc 2: Neáu S 1000. Keát thuùc thuaät toaùn;
 12. 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước Mô tả hoạt động lặp với số lần chưa biết trước Điều kiện Sai ? Đúng Kết thúc Câu lệnh
 13. TiÕt: 49-50 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 3. Lặp vô hạn lần-Lỗi lập trình cần tránh.
 14. 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Cấu Trúc While do ;  Trong đó: - Điều kiện thường là các phép so sánh; - câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
 15. 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Ví dụ 3: Với giá trị nào của n để 1/n = Sai_So do Begin n:=n+1; x:=1/n; End; Writeln(‘So n nho nhat de 1/n < ‘,Sai_So:6:4, ‘ la ‘,n); Readln; End.
 16. 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Ví dụ 4: Viết chương tình tính tổng n số trong ví dụ 2 Var S,n:Integer; Begin S:=0; n:=1; While S 1000 la ‘,n); Writeln(‘Tong dau tien lon hon n la ‘,S); Readln; End.
 17. 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Ví dụ 5: Viết chương tình tính tổng T=1+1/2+1/3+ +1/n T:=0; T:=0; For i:=1 to 100 do i:=1; T:=T+1/i; While i<= 100 do Writeln(T); Begin T:=T+1/i; For do i:=i+1; End; Writeln(T); While do
 18. TiÕt: 49-50 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2.Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 3. Lặp vô hạn lần-Lỗi lập trình cần tránh.
 19. 3. Lặp vô hạn lần-Lỗi lập trình cần tránh. Var a:Integer; Begin a:=5; While a < 6 do Writeln(‘A’); End. Var a:Integer; Begin a:=5; While a < 6 do Begin Writeln(‘A’); a:=a+1; End; End.
 20. GHI NHỚ: 1. Ngoài cấu trúc lặp với số lần lặp biết trước, các ngôn ngữ lập trình còn có các câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. 2. While do là câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong pascal.
 21. TỔNG KẾT Câu 1: Hãy ghi cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước ? Cho ví dụ minh họa ? Câu 2: Câu lệnh nào sau đây đúng ? A. While x:=10 do x:=x+1; B. While x=10 do x=x+1; C. While x<=10 do x:=x+1; D. Tất cả đều sai.
 22. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Về học bài này. - Tập trả lời các câu hỏi và bài tập trang 71 SGK. - Xem trước Bài thực hành 8
 23. Bµi häc kÕt thóc t¹i ®©y!